Asmens duomenų tvarkymo politika 

Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Nesvarbu, bendraujate su mumis asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu. Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu. 

Ši Traide Market LTD asmens duomenų tvarkymo politika (toliau - Politika) skirta informuoti Jus, kaip mes, Traide Market LTD renkame, naudojame ir dalinamės Jūsų pateiktais ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą. 

Skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui ir, jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis vienu iš būdų, nurodytų Politikoje. 

Ateityje šią Politiką mes galime keisti, todėl siūlome šią Politiką peržiūrėti periodiškai. 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais. 

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats, arba kurią gauname iš kitų šaltinių, ir, kuri leidžia Jus identifikuoti. Tai gali būti jūsų vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, kontaktinė informacija, informacija apie Jūsų su Traide Market LTD sudarytas sutartis ir jų vykdymo istorija, naudojimosi įvairiomis Traide Market LTD teikiamomis paslaugomis duomenys, banko sąskaitos informacija (sąskaitos numeris). 

Duomenų subjektas (Jūs) – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis mes gauname ir toliau naudojame. 

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose. 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija: 

Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume kreiptis į Traide Market LTD duomenų apsaugos pareigūną telefonu +359 877 998 123 arba el. paštu info@koreana24.com.